Reintallet redusert

Fylkesmannens reintellinger i Vest-Finnmark i høst og vinter tyder på at de aller fleste distriktene ved utgangen av reindriftsåret 2014/15 hadde et reintall som ligger innenfor det fastsatte. Fylkesmannen arbeider nå med å fastslå om hver enkelt reineier har oppfylt sine individuelle reduksjonskrav. Landbruksdirektoratet følger opp de som eventuelt ikke har gjort det.

Reindriftsstyret har fastsatt øvre reintall for alle reinbeitedistriktene i Finnmark.  Mange av distriktene har hatt for høyt reintall. I 2012 påla reindriftsstyret derfor alle siidaandeler (driftsenheter) i disse distriktene å redusere reintallet gradvis slik at det kom ned til det fastsatte. Reduksjonskravet skulle vært oppfylt ved avslutningen av reindriftsåret 2014/2015, det vil si per 31. mars 2015. Reindriftsåret går fra 1. april til 31. mars påfølgende år.

Gjennom tellingen i høst/vinter, har Fylkesmannen kontrollert om reduksjonskravene er oppfylt. Tellingene fungerer dessuten som en kontroll på at vilkårene for tildeling av tilskudd til den enkelte utøver er oppfylt.

Det er visse metodiske utfordringer ved å beregne regntallet tilbake i tid, men tellingene tyder på at de aller fleste distriktene er kommet ned på fastsatt reintall. Bare ett distrikt ligger betydelig over. Dette blir nå fulgt opp av Landbruksdirektoratet og man håper på at distriktets reintall allerede ved utgangen av mars 2016 vil være innenfor det fastsatte.

Selv om distriktet er kommet ned på fastsatt reintall, kan det være enkeltutøvere som ikke har oppfylt sitt individuelle reduksjonskrav. Dette har vi ikke full oversikt over foreløpig, men også disse blir fulgt opp.

Telling er svært ressurskrevende

For ikke å stresse dyrene unødvendig, blir tellinger forsøkt gjennomført i forbindelse med at reinen er i gjerdeanlegg for skilling og/eller uttak av slaktedyr. Reinen samles da innenfor et større gjerde (beitehage) og tas puljevis inn i en liten innhegning med høyt plankegjerde (kverna).

Fra kverna går det porter ut til mindre innhegninger som omkranser kverna. Disse kalles kontorer. De enkelte reineierne trekker sine rein fram til porten til sitt kontor. Før reinen slippes inn i kontoret, kontrolleres eierskapet og kjønn og alder registreres. Reinen merkes deretter med spraymaling, slik at man vet at den er telt.  Kontroll og spraying gjøres av personell innleid av Fylkesmannen.

Reintelling
Reintelling i Ahkanasgorsa (Foto: Kurt Sara / Fylkesmannen i Finnmark )

Telling skjer vanligvis i forbindelse med skilling før innflytting til vinterbeite. Vi teller hele flyttesystemer for å sikre oss mot feil på grunn av sammenblandinger. I høst var det imidlertid flere som flyttet inn i vinterbeite uten at telling var gjennomført. Fylkesmannen måtte da gi nye pålegg og frister, og telling måtte foregå på vinterbeite. Dette medførte ekstra utfordringer med logistikk og ressursbruk. Mange av gjerdene på vinterbeite ligger langt fra brøytet vei.

Tidspunkt for telling

Fylkesmannen hadde som mål å få gjennomført tellingene før nyttår, og det var gitt pålegg om telling innen årsskiftet. Vær og vind styrer imidlertid det meste av arbeidet i reindriften. Dårlige isforhold i tilknytning til enkelte gjerder, sterk kulde og tett snøvær var med å forsinke arbeidet. I tillegg har vi måttet ta hensyn til tidspunktene for når de enkelte distrikter/siidaer får levert dyr til slakt og når Fylkesmannen har kapasitet til å gjennomføre tellingene. Flere parallelle tellinger utfordrende for eget personell og gjør det vanskeligere å skaffe tilstrekkelig med tellere.

Den siste tellingen ble gjennomført tidlig i februar. Med ett unntak er alle distrikter i vestre og midtre sone i Kautokeino telt, det vil si distrikter med sommerbeite fra vestsiden av Altafjorden til og med Lyngenhalvøya i Troms.

I ett distrikt ble telling påbegynt, men distriktet mistet kontroll med den delen av flokken som ennå ikke var tatt inn i beitehagen. Man har senere ikke klart å samle hele flokken. Deler av den er også sammenblandet med rein fra andre distrikter. Fylkesmannen har vurdert det som nytteløst å forsøke å gjennomføre ny telling. Det blir gitt pålegg om telling av flokken til høsten. Fylkesmannen er i dialog med distriktet om hvordan vi skal få gjennomført tellingen på best mulig måte.

Til sammen er det telt nær 60.000 rein i tiden fra november til tidlig februar.

Reklame