Overtredelsesgebyr for påbegynt bygging uten godkjente planer …..

NVE har ilagt Hammerfest Energi Nett AS et overtredelsesgebyr på 100 000 kroner for brudd på energiloven.
Hammerfest Energi Nett AS har anleggskonsesjon til å bygge Breivikbotn transformatorstasjon i Hammerfest kommune.
I konsesjonen er det satt vilkår om at bygging av anlegget ikke kan starte før en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) er godkjent av NVE. Dette kravet mener NVE ikke har vært etterfulgt.
Inspeksjon avdekket brudd- Det er alvorlig at en konsesjonær ikke etterlever kravene som settes i forbindelse med byggingen av transformatorstasjonen, sier Øyvind Leirset seksjonssjef for miljøtilsyn av energianlegg.
I en MTA blir det konkretisert hvordan anlegget skal bygges innenfor rammen av konsesjonen. MTA-kravet er satt for å redusere negative konsekvensene av tiltaket mest mulig. Det kan f.eks. være snakk om konkrete krav til hvordan arbeidet skal utføres i terrenget.
Under inspeksjon avdekket NVE at Hammerfest Energi Nett AS hadde startet anleggsarbeidene på stasjonstomten før MTA var godkjent av NVE, og dette er et brudd på vilkåret i anleggskonsesjonen. NVE har derfor truffet vedtak om at konsesjonær må betale overtredelsesgebyr på 100 000 kroner