Sjøbunnen i Hammerfest havn ryddes for miljøgifter ….

Miljødirektoratet gir Hammerfest kommune 134 millioner kroner til å rydde opp i miljøgifter på sjøbunnen i havna.

Forurensningen i Hammerfest havn stammer blant annet fra tidligere industriaktivitet, avløp og avrenning fra fyllplasser. Bybrannen i 1890 og aktivitet under den andre verdenskrigen har også bidratt til behovet for opprydding

Oppryddingen vil gi en renere og sunnere sjøbunn i havneområdet i Hammerfest. Betydelige mengder miljøgifter blir utilgjengelige for mennesker og miljø. På sikt bidrar dette også til at det blir tryggere å spise sjømat fra området, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Hammerfest er et av de 17 kyst- og fjordområdene som er prioritert i det nasjonale arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn. Sjøbunnen i havna i byen er i dag betydelig forurenset med en rekke miljøgifter.

Opprydding samkjøres med farledsutdyping

Hammerfest kommune og Hammerfest Havn KF samarbeider med Kystverket om oppryddingen i sjøbunnen. Et felles prosjekt inkluderer både oppryddingstiltak, ny kai og farledsutdyping.

 • Opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn, med mudring av forurensede masser og tildekking med rene masser.
 • Bygging av ny sentrumskai. Masser som fjernes fra sjøbunnen fra både oppryddingen og farledsutdypingen, blir fundament for den nye sentrumskaia. 
 • Utdyping av Fuglenes fiskerihavn.
 • Utbedring av farleden inn til, og utdyping av, Forsøl fiskerihavn.
 • Utbygging av fiskerikai.

Ny sentrumskai skjermer indre havn

I tillegg til en renere sjøbunn, vil prosjektet gi Hammerfest en ny og større sentrumskai, som vil skjerme indre havn bedre enn dagens kai, og en utvidet fiskerikai.

Samtidig blir det gjennomført nødvendig farledsutdyping i nærliggende områder. Det etableres også en felles løsning for håndtering av massene i cellespunt-konstruksjon.

I tillegg vil oppryddingen bidra til at mål om god kjemisk og økologisk miljøtilstand i vannforekomsten etter vannforskriften kan nås innen 2027.

Fakta: Kystverket leder oppryddingen

 • Kystverket er tiltakshaver og byggherre for samarbeidsprosjektet. De har fått tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Hammerfest Havn er tiltakshaver for utbyggingen av fiskerikaia.
 • Arbeidet starter i år og avsluttes i 2023.
 • Totalkostnaden for prosjektet er beregnet til ca. 457 millioner kroner.
 • Kostnadene fordeles mellom Hammerfest kommune, Hammerfest Havn KF, Kystverket, Troms og Finnmark fylkeskommune og Miljødirektoratet.
 • Tilsagnet fra Miljødirektoratet på inntil 134 millioner kroner skal dekke 75 prosent av kostnaden ved miljøtiltaket.
 • Det dekker også en rimelig andel av fiskerikaia, som skal fungere som midlertidig kai for hurtigrutebåtene under oppbyggingen av den nye sentrumskaia.
Reklame